التوثيق العلمي

رؤي

­

So Gud” – Cernusco sul Naviglio

Venerdì 27 Ottobre parteciperemo aSo Gud(Cernusco sul Naviglio)

بواسطة، New10 |October 26th, 2017|الاحداث|تعليقات إيقاف تشغيل في “So Gud” – Cernusco sul Naviglio

Padova Viva

Domenica 29 Ottobre saremo a PadovaViva, iniziativa benefica per la raccolta fondi a favore di LIFC ( lega italiana fibrosa cistica) , presso Prato della Valle (Padova)

بواسطة، New10 |October 26th, 2017|الاحداث|تعليقات إيقاف تشغيل في Padova Viva

Io BeneVerona

Da Sabato 4 a Domenica 5 Novembre parteciperemo a Io Bene 2017, l’ottava edizione del Salone del Benessere a Verona, presso il Palaexpo di Veronafiere.

Sabato 4 10.0019.00
Domenica 5 10.0019.00

بواسطة، New10 |October 23rd, 2017|الاحداث|تعليقات إيقاف تشغيل في Io BeneVerona

RECAM 2017Montebelluna

Da Sabato 21 a Domenica 22 parteciperemo a Recam 2017, l’evento che ormai da 18 anni è il riferimento del mondo dell’abitare, in centro a Montebulluna in via Sansovino (Treviso).

Sabato 14.3019.30
Domenica 10.0019.00

بواسطة، New10 |October 19th, 2017|الاحداث|تعليقات إيقاف تشغيل في RECAM 2017Montebelluna