التوثيق العلمي

رؤي

­

Ventesimo Congresso Scientifico Internazionale di San Pietroburgo 2-3-4 Luglio

Il 25 Aprile nei pressi di Torino, si è tenuto un incontro con lo scienziato russo Prof. Konstantin Koroktov dell’Università di san Pietroburgo ideatore dell’apparecchio di diagnostica usato in molti ospedali in tutto il mondo, GDV/EPC (Gas Discharge Visualisation/Electro Photon Capture).

[…]

بواسطة، New10 |April 29th, 2016|بلوق|تعليقات إيقاف تشغيل في Ventesimo Congresso Scientifico Internazionale di San Pietroburgo 2-3-4 Luglio

L’elettrosmog può causare gravi problemi per il nostro organismo

 

L’elettrosmog può causare gravi problemi per il nostro organismo: richiedi una rilevazione e scopri se il tu letto è influenzato da campi elettromagnetici! […]

بواسطة، New10 |April 22nd, 2016|بلوق|تعليقات إيقاف تشغيل في L’elettrosmog può causare gravi problemi per il nostro organismo

Elettrosmog da Wi-Fi: 6 consigli utili per combatterlo

Modem Wi-Fi ed elettrosmog
Il Wi-Fi e le comunicazioni senza fili stanno liberando gli utenti dal cavo e dalla rete fisica, lasciando tuttavia alcuni interrogativi a cui la scienza ancora non sa rispondere. Se da un lato il wireless è un elemento positivo e auspicabile per ridurre il digital divide e l’uso di materiali fisici nelle […]

بواسطة، New10 |April 15th, 2016|بلوق|تعليقات إيقاف تشغيل في Elettrosmog da Wi-Fi: 6 consigli utili per combatterlo

Non riesci a dormire o dormi male?

Non riesci a dormire o dormi male? Prova il nostro guancialeeffetto piuma
https://www.bioriposo.net/guanciale/

Regolabile in spessore e morbidezza a seconda della posizione che si assume dormendo. Tessuto contenitivo esterno in Bamboo Charcoal ed imbottitura interna in Fiocco di Polpa di Bamboo.

Possiamo aiutarti a migliorare la qualità della tua vita

بواسطة، New10 |April 8th, 2016|بلوق|تعليقات إيقاف تشغيل في Non riesci a dormire o dormi male?

النوم جيدا : وهنا بعض النصائح للراحة على نحو أفضل

النوم بشكل جيد مهم جدا للحفاظ على حالة جيدة من الصحة: النوم الجيد يتجنب التعب والتهيج والعيوب ولكن قبل كل شيء يسمح بالأداء السليم للجهاز المناعي، والحد من خطر الإصابة بالعدوى أو الأمراض بشكل عام.

Dormire è un’attività fisiologica necessaria per la sopravvivenza,che ci consente di recuperare le energie psichiche e fisiche spese durante il […]

بواسطة، New10 |1 أبريل 2016|بلوق|تعليقات إيقاف تشغيل في النوم جيدا : وهنا بعض النصائح للراحة على نحو أفضل