ELECTROSMOG Pajisjet mbrojtëse personale Company BIORIPOSO srl

MASAT LEHTESUESE - Raporti

Objektivi:

Objektivi i këtyre matjeve është për të verifikuar efektivitetin e mbrojtjes electrosmog ofruara nga pajisjet të prodhuara nga Bioriposo Srl emërtohet "Biolabor RCT" (gjendje të mirë) dhe "Bioriposo RC" (krevat).

Si cercherà anche di determinare il coefficiente di attenuazione dei segnali ambientali dovuti alla radiofrequenza presente nell’ambiente.

Metodo :

Verranno effettuate due serie di misure (rilevazioni) utilizzando l’ oscilloscopio RTO1022 della Rohde & Schwarz , strumento a larghissima banda : 2 GHz di captazione che permette di visualizzare tutti i segnali presenti nell’ambiente a partire dai disturbi di rete a 50 Hz fino a tutta la gamma delle radiotrasmissioni (anche televisive nonché dei telefoni cellulari a 4 g e 5 G ) e quindi WI-FI.

Tali segnali saranno captati dall’ambiente ed inviati all’oscilloscopio attraverso una apposita antenna a quadro di 25 cm di lato e quindi con uno sviluppo complessivo di 1 metro .

N.B. Nel terminecaptazionesi intende che i segnali presenti nell’ambiente vengono comunque captati dalla nostra antenna anche se non in calibrazione ( ampiezza non precisa ) con lo strumento ma poiché essendo i segnali fuori banda in percentuale minima rispetto al captato , risultano ininfluenti ai fini statistici del nostro esperimento.

Nella prima serie di misurazioni, con l’antenna posizionata al centro della stanza d’osservazione abbiamo rilevato la quantità di elettrosmog i pranishëm ,misurata in V/m (volt a metro) .

Në pjesën e dytë seri të matjeve ne vazhduam të zbulimeve në pajisjet:

a- pozicionuar kornizën në antena brenda pajisjes veshur "Biolabor RCT".

b- duke e vendosur antenën në kuadrin e mësipërm pajisjen e natës, të shtrirë "Bioriposo RC".

Bëjnë lexime dhe të dhënat e regjistruara zbuluar një sasi të krahasimit të vlerave të matura si më poshtë:

Sensing e mjedisit:

1 - Ndjeshmëria Shtrirja 20 mV për ndarje

2 - 2 në ndarjet zbuluar vlerë që është 40 mV / m (40 mV metër).

Zbulimi në pajisjen vishet Biolabor RCT :

a - ndjeshmëri oshiloskop 2 ndarje mV

b - vlerë të zbuluar në pajisjen e veshur "Biolabor RCT" 0.5 ndarjet ose 1 mV / m (1 mV metër).

Pajisja zbulimin në natën Bioriposo RC :

a - ndjeshmëri oshiloskop 2 ndarje mV

b - vlerë të zbuluar me sipërfaqe të pajisjes të natës "Bioriposo RC" ndarjet 0.52 ose 1.04 mV / m (1,04 mV metër).

Konkluzione:

Nga anketimet e kryera vërehet se electrosmog dobësimi është prej 97.5% në rastin e pajisjes me mbetur Biolabor RCT prej 2.5%.

Nga anketimet e kryera vërehet se electrosmog dobësimi është 97.3 në rastin e pajisjes Bioriposo RC me mbetje prej 2.7%.

Në përfundim, siç dëshmohet nga të dhënat e mësipërme mbrojtja personale nga electrosmog ofruar nga dy pajisje Bioriposo srl Ajo është shumë afër 100% dhe në mesin e tyre pothuajse homogjene dhe është gjithashtu i pavarur nga sasia e sinjalit pak a shumë të ngritur të pranishëm në mjedis, i cili matet në V / m ose nënfishat TM / m (Volt për metër apo nënfishat millivolts për metër).

Nettuno 2018/06/19

në fede Prof. Bruno Brandimarte